Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: FRN Sports (KVK: 91798973), handelend onder de naam CrossFit Stone Age, gevestigd aan de Fluorweg 49D, 3812RW te Amersfoort is een Vennootschap Onder Firma die tot doel heeft het faciliteren, bevorderen en/of doen bevorderen van gezondheid, leefstijl, vitaliteit, welzijn/welbevinden, sport en sportprestaties. Dit doet CrossFit Stone Age door het exploiteren van een sportschool, daaronder begrepen het aanbieden, uitoefenen of doen uitoefenen van sportlessen, sport- en trainingszalen, recreatie-, fitness-, CrossFit-, kracht- uithoudingsvermogen-, snelheids-, lenigheids-, coördinatie trainingen, sport-performance coaches, personal training, het adviseren op het gebied van leefstijl, voeding en voedingssupplementen.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.Ieder Lid wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn gegaan voordat ze het inschrijfformulier hebben getekend. Door het tekenen mag de Consument door CrossFit Stone Age aan deze voorwaarden gehouden worden.

Artikel 3 Het aanbod

1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of Elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

2. Het aanbod omvat ten minste:

– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

– op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;

– de wijze van betaling en de betalingstermijn;

– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

– het (huishoudelijk) reglement.

3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

  • een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;

  • een Overeenkomst van langere duur.

Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

– de Consument (bij voorkeur) schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

– het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit tenminste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.

5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.

7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft de Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

6. Binnen CrossFit Stone Age draagt de Consument gepaste sportkleding en houdt de Consument zich aan redelijke vormen van hygiëne, waarbij na gebruik van materialen en de ruimte schoon wordt achtergelaten van zweet, magnesium, bloed etc.

7. Tijdens de trainingen worden normale gedragsregels gehanteerd. Verbaal en/of lichamelijk geweld, evenals (on)gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

8. Binnen CrossFit Stone Age is het gebruik van oordopjes tijdens (Open Gym) trainingen niet toegestaan. De Consument kan door trainers toegang tot het muzieksysteem worden verleend maar heeft hier geen recht op.

9. Materialen worden enkel gebruikt voor de daartoe bestemde doeleinden en na gebruik

schoongemaakt en teruggeplaatst.

10. De Consument begrijpt dat door fysieke activiteit blessures of andere complicaties kunnen ontstaan, zonder dat dit te danken is aan nalatigheid van CrossFit Stone Age. CrossFit Stone Age kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het bereiken van resultaat met betrekking tot de trainingen.

11. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

12. Bovenstaande voorbeelden zijn geen complete lijst aan gedragsregels. Bij voorvallen zullen de eigenaren van CrossFit Stone Age in gesprek gaan en kunnen besluiten tot beëindiging van het Lidmaatschap conform artikel 6.7

Artikel 10 – Lessen

1. Het rooster zoals in de CrossFit Stone Age app weergegeven is leidend voor de openingstijden. CrossFit Stone Age behoudt zich het recht om hierin wijzigingen aan te brengen zonder het recht op compensatie. Wijzigingen kunnen plaatsvinden op basis van animo, maar ook bij ziekte van een trainer, (nationale) feestdagen, evenementen of overmacht op iedere andere manier buiten de controle om van CrossFit Stone Age.

2. Bij het inplannen van een les wordt er vanuit gegaan dat de Consument tijdig aanwezig is. Wanneer er binnen 1 uur voorafgaand aan een les wordt afgemeld, wordt dit gezien als ‘late-cancel’ en vindt er geen teruggave van de credit plaats, onafhankelijk van de reden.

3. Voor het inplannen van de lessen hanteert CrossFit Stone Age een wachtlijstsysteem. Bij een volle les kan men zich op de wachtlijst plaatsen en tot 1 minuut voor aanvang van de les geplaatst worden. Wanneer men er niet meer vanuit gaat toegevoegd te kunnen worden aan de les, reeds andere plannen heeft gemaakt, of redelijkerwijs qua reistijd niet meer op tijd kan zijn, dient de Consument zich zelf van de wachtlijst te halen.

4. Een afspraak voor Personal Training kan kosteloos worden afgezegd tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Wanneer een afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn we genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. 

Artikel 11 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De Consument maakt geen misbruik van de materialen of faciliteiten die door CrossFit Stone Age ter beschikking zijn gesteld. Leden zijn aansprakelijk voor iedere vorm van schade aan eigendommen van CrossFit Stone Age of derden.

De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

2. Alle vormen van activiteiten of gebruik van de faciliteiten van CrossFit Stone Age door de Consument zijn op eigen risico. CrossFit Stone Age en haar trainers en medewerkers accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor letsel of overlijden van een Lid tijdens deelname aan lessen of tijdens gebruik van materialen of faciliteiten.

 

3. Behalve in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van CrossFit Stone Age, vrijwaart de Consument CrossFit Stone Age en haar bestuurders in privé voor en tegen alle vorderingen, (letsel)aanspraken en rechtsvorderingen, alsmede de schade, kosten en uitgaven die de Consument lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts-)vordering en/of een aansprak die een derde op enig moment op CrossFit Stone Age mocht hebben en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met een Lidmaatschap bij CrossFit Stone Age.

4. De Consument vrijwaart CrossFit LLC, haar dochterondernemingen, bestuurders en werknemers tegen alle vorderingen, (letsel)aanspraken en rechtsvorderingen, alsmede de schade, kosten en uitgaven die de Consument lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts-)vordering en/of een aansprak die een derde op enig moment op CrossFit LLC mocht hebben en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met een lidmaatschap bij CrossFit Stone Age.

5. Bij twijfel over fysieke condities wordt aangeraden deskundig advies in te winnen van een arts of ander medisch specialist.

6. CrossFit Stone Age raadt aan geen waardevolle spullen mee te nemen en is niet aansprakelijk voor schade aan, of verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

7. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt.

8. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

Artikel 13 Privacy

1. Bij het aangaan van een Lidmaatschap geeft de Consument aan CrossFit Stone Age toestemming om beeldmateriaal (fotografie, video) te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals het plaatsen van foto’s op social media.

2. Voor gebruik van dergelijk verkregen beeldmateriaal voor banners, posters en ander drukwerk zal expliciet toestemming gevraagd worden.

3. Wanneer de Consument hier niet mee akkoord gaat dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken bij CrossFit Stone Age.

4. Om uitvoering te geven aan het Lidmaatschap en deze voorwaarden beschikken we over persoonsgegevens. Zie tevens de geldende Privacy Policy voor informatie over de verwerking van deze gegevens. Uiteraard doen we dat op zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14 Klachten

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.

4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Mocht de Consument er met CrossFit Stone AGe niet uitkomen, zullen alle geschillen worden beslecht door een volgens de wet bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit Stone Age is gevestigd.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

GETTING STARTED IS EASY!

Simply fill out the form below and then schedule Your FREE intro session on the next page.

Shortly after we will be in touch with you to confirm your intro session. We are excited to meet you!

(give our form below a second to load, we love you for it!)

ARE YOU LOOKING TO DROP-IN?

We Would Love To Meet You!
WARNING! Class Sizes Are Limited.

If you would like to reserve a spot… Simply fill out the form below letting us know what day you might come by & one of our amazing coaches will reach out to you to reserve your class.

OUR DROP-IN RATES

€15 Per Class

FIND US AT
Fluorweg 49D, Amersfoort, UT 3812RW
Amersfoort, UT 3812RW

06 83498736

OUR PRICING IS SIMPLE

We Want To Offer You The PERFECT Membership For YouR NEEDS.

Simply fill out the form below and one of our amazing coaches will send you our current membership information.